STUDIA DOKTORANCKIE
(INFORMACJA ARCHIWALNA)

Studia doktoranckie w ChAT realizowane w ramach projektu „Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako promotor integracji społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego


Program studiów    Plan studiów    Obsada kadrowa    Egzaminy uzupełniające    Kalendarium    Szczegółowe plany zjazdów   

Studia doktoranckie są studiami III stopnia w zakresie teologii porównawczej – edukacji i dialogu ekumenicznego. Są one adresowane przede wszystkim do absolwentów studiów teologicznych, tym niemniej nie wyklucza się ich podjęcia także przez osoby, które ukończyły inne kierunki kształcenia.

Studia doktoranckie – przyjmując perspektywę porównawczą, ekumeniczną i dialogiczną – kształcą osoby w zakresie wiedzy o Kościołach i ich doktrynach teologicznych, historii, dokonaniach egzegetycznych i hermeneutycznych, praktykach liturgicznych, pastoralnych i diakonijnych, formach ekspresji kulturowej, działalności katechetycznej, edukacyjnej i oświatowej.

Studia doktoranckie, rozwijając kompetencje wymagane do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie teologii porównawczej, umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy teologicznej, a także humanistycznej i społecznej, kształtują umiejętność samodzielnej pracy badawczej oraz postawę etycznej odpowiedzialności w działalności naukowej, religijnej i społecznej.

Studia doktoranckie są prowadzone przez Wydział Teologiczny, posiadający pełnię praw akademickich, włącznie z prawem nadawania stopnia doktora habilitowanego i występowania w sprawach tytułu naukowego profesora, zatrudniający specjalistyczną i wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną.

Studia doktoranckie trwają cztery lata i są realizowane według nowoczesnego programu studiów, zawierającego cztery moduły: dysertacyjny, metodologiczny, akademicki i praktyk zawodowych.

Studia doktoranckie są prowadzone w formie stacjonarnej i są bezpłatne. Ich koncepcja realizacyjna umożliwia doktorantom pogodzenie wysokich wymagań merytorycznych, w całości bądź przynajmniej w części, z podejmowaną przez nich pracą zawodową.

Rekrutacja ma charakter konkursowy i jest prowadzona w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz rozmową kwalifikacyjną.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz aplikacji na studia doktoranckie
  • odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego
  • kopie (ksero) danych z dowodu osobistego
  • informację o dotychczasowych dokonaniach naukowych i dodatkowych kwalifikacjach
  • opinię o predyspozycjach naukowych wystawioną przez osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  • zgodę właściwych władz kościelnych
  • 3 fotografie

Wymagane dokumenty składa się w terminie do 14 września 2009 r. w siedzibie uczelni. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22 września 2009 r. i tego dnia zostanie podana do wiadomości lista osób przyjętych.