INFORMACJE O UCZELNI

Chrześcijańska Akademia Teologiczna (Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT) jest dwuwydziałową (Wydział Teologiczny i Wydział Pedagogiczny), państwową uczelnią ekumeniczną podlegającą Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nadającą dyplomy i stopnie naukowe licencjata, magistra doktora i doktora habilitowanego. Prowadzi studia w zakresie teologii, pedagogiki i pracy socjalnej.

Uczelnia kształci studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych), przygotowując pracowników duchownych i świeckich dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także dla administracji państwowej i samorządowej oraz licznych instytucji, w szczególności oświatowych i opiekuńczych.

ChAT prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz przygotowuje kandydatów do tego charakteru pracy. Akademia jest uczelnią ekumeniczną, promującą postawy tolerancji i otwartości. ChAT posiada jedyny w Europie Wydział Teologiczny, który skupia studentów z tak wielu różnych tradycji konfesyjnych. Studia teologiczne prowadzone są w zakresie teologii prawosławnej, ewangelickiej i starokatolickiej. Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, poszanowania wartości duchowych wszystkich wyznań, kultur i tradycji oraz w poczuciu odpowiedzialności chrześcijańskiej i obywatelskiej. O przyjęcie mogą się ubiegać wszyscy absolwenci szkół średnich.

W latach 2009-2013 ChAT prowadził studia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

"CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA JAKO PROMOTOR INTEGRACJI SPOŁECZNEJ"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY


Oficjalna strona ChAT


STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie w ChAT realizowane w ramach projektu „Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako promotor integracji społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego

Studia doktoranckie zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu były studiami III stopnia w zakresie teologii porównawczej – edukacji i dialogu ekumenicznego. Zaadresowano je przede wszystkim do absolwentów studiów teologicznych, tym niemniej nie wykluczono podjęcia ich także przez osoby, które ukończyły inne kierunki kształcenia.

Studia doktoranckie – przyjmując perspektywę porównawczą, ekumeniczną i dialogiczną – kształciły osoby w zakresie wiedzy o Kościołach i ich doktrynach teologicznych, historii, dokonaniach egzegetycznych i hermeneutycznych, praktykach liturgicznych, pastoralnych i diakonijnych, formach ekspresji kulturowej, działalności katechetycznej, edukacyjnej i oświatowej.

Omawiane studia doktoranckie, rozwijając kompetencje wymagane do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie teologii porównawczej, umożliwiły zdobycie zaawansowanej wiedzy teologicznej, a także humanistycznej i społecznej, kształtowały umiejętność samodzielnej pracy badawczej oraz postawę etycznej odpowiedzialności w działalności naukowej, religijnej i społecznej.

Studia doktoranckie odbywające się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były w Wydziale Teologicznym ChAT, posiadającym pełnię praw akademickich, włącznie z prawem nadawania stopnia doktora habilitowanego i występowania w sprawach tytułu naukowego profesora, zatrudniającym specjalistyczną i wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną.

Studia doktoranckie trwały cztery lata i były realizowane według nowoczesnego programu kształcenia, zawierającego cztery moduły: dysertacyjny, metodologiczny, akademicki i praktyk zawodowych.

Studia doktoranckie prowadzono w formie stacjonarnej i były bezpłatne. Ich koncepcja realizacyjna umożliwiła doktorantom pogodzenie wysokich wymagań merytorycznych, w całości bądź przynajmniej w części, z podejmowaną przez nich pracą zawodową.

Rekrutacja posiadała charakter konkursowy i prowadzono ją w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz rozmowę kwalifikacyjną.

STUDIA LICENCJACKIE

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku praca socjalna w zakresie pracy socjalnej w służbach społecznych

Studia trwały trzy lata (sześć semestrów). Ich absolwenci otrzymali tytuł zawodowy licencjata pracy socjalnej w zakresie pracy socjalnej w służbach społecznych.

Słuchacze poznawali zagadnienia teoretyczne i praktyczne sposoby rozwiązywania problemów społecznych.

Studia zaadresowano do osób zainteresowanych pracą socjalną w służbach społecznych.

Studia zapewniały uzyskanie kwalifikacji do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych, a także w administracji samorządowej. Struktura studiów zaplanowano pod kątem praktycznego prowadzenia pracy socjalnej i zarządzania placówkami socjalnymi.

Studia licencjackie z pracy socjalnej były bezpłatne.

Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w Rektoracie Akademii codziennie, z wyjątkiem środy w godzinach od 9:00 do 15:00.