EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Europejski Fundusz Społeczny powstał w roku 1957.Europejski Fundusz Społeczny (EFS) stanowi główne narzędzie finansowe Unii Europejskiej. EWS wspiera zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promuje spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE.

EFS jest jednym z funduszy strukturalnych UE, których celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach Unii.

Fundusze strukturalne są narzedziami finansowymi redystrybucyjnymi środki unijne, które wspierają spójność społeczną w całej Europie, poprzez koncentrację wydatków w regionach mniej rozwiniętych.

EFS przeznacza większość swoich środków na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE. Cel ten realizowany jest poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

Strona Główna EFS

Polska Strona EFS - Program Kapitał Ludzki